logo

Velká vánoční křížovka

Vyluštěte velkou vánoční křížovku SKLIZENO. Pozor, nebude to procházka růžovým sadem.

Velká vánoční křížovka:

Velká vánoční křížovka

TERMÍN SOUTĚŽE:
2.–18. 12. 2020

O co hrajeme?

Tři vylosovaní výherci získávají kredit ve výši 400 Kč k nákupu v e-shopu SKLIZENO.

Jak se zúčastnit?

  • Každý den od 2. do 17. 12. 2020 v ranních hodinách zveřejníme legendu k jednomu řádku křížovky ve Stories současně na našem instagramovém profilufacebookové stránce.
    Tato legenda po 24 hodinách zmizí, je tedy potřeba sledovat Stories pravidelně každý den!
  • 17. 12. zveřejníme poslední řádek legendy. Od té chvíle můžete až do 18. 12. do 23:59 posílat znění tajenky. Z doručených odpovědí vybereme správné a z nich vylosujeme tři výherce.
  • Výherce vyhlásíme 21. 12. na našich výše uvedených sociálních sociálních sítích a budeme je také kontaktovat soukromě na e-mailových adresách, ze kterých nám tajenku zaslali.

 

TIP: Abyste měli soutěž stále na očích, můžete si křížovku vytisknout a připevnit magnetem například na ledničku. Křížovku pro vytištění si v pdf můžete stáhnout ZDE.

Přejeme vám hodně štěstí s luštěním. Odpovědi se skrývají na webu www.sklizeno.cz.

 


PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Velká vánoční křížovka“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velká vánoční křížovka“ (dále jen „soutěž“). Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátor soutěže:

MyFoodMarket, s.r.o., IČ 29282721, sídlo Březina 103, 666 01, Březina (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Zadavatel soutěže:

MyFoodMarket, s.r.o., IČ 29282721, sídlo Březina 103, 666 01, Březina (dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“).

1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 2. 12. 2020 do 18. 12. 2020 23:59 hod. středoevropského času včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

2. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která se v době a místě konání platně do soutěže zaregistruje, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v poměru zaměstnaneckém, obdobném či spolupracujícím k organizátorovi či zadavateli a všem s nimi spolupracujícím společnostem a agenturám, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

3. Pravidla soutěže

Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době konání odešle e-mail se správným zněním tajenky soutěžní křížovky na e-mail soutez@sklizeno.cz.

Každý jednotlivý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Soutěž má tři výherce. Výherci soutěže budou určeni losováním provedeným organizátorem soutěže, a to následující den po skončení soutěže. Losováno bude vždy ze všech správných odpovědí zaslaných v době konání soutěže s tím, že o losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Výherci se tak stanou účastníci, kteří zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň budou vylosováni organizátorem soutěže.

Výhry v soutěži jsou pro všechny výherce shodné:

 

Kredit bude výherci předán formou připsání k jeho kontu ve Věrnostním programu SKLIZENO. V případě, že výherce v době oznámení výhry ještě není členem tohoto Věrnostního programu, může se zaregistrovat i ex post, a to online na webu Sklizeno.

V případě, že se soutěže platně nezúčastní takový počet soutěžících, aby bylo možné rozdělit veškeré výhry v soutěži, popř. nelze-li výhry s ohledem na pravidla soutěže rozdělit z jiného důvodu, pak tyto nerozdělené výhry propadají ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Vylosovaný soutěžící bude o své výhře informován v pondělí 21. prosince 2020 na e-mailové adrese, ze které zaslal soutěžní odpověď (dále jen „výherní zpráva“). Vylosovaný soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu organizátorovi odpovědět, a to do 5 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy organizátorem. V případě, že vylosovaný soutěžící organizátorovi v uvedené lhůtě na výherní zprávu neodpoví, nestává se výhercem a výhra propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se výherce následně stane nekontaktním a nebude možné s ním sjednat čerpání výhry, jeho nárok na výhru zaniká a tato rovněž propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

4. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mail.

Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb zadavatele, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; provádění interního hodnocení marketingové akce a provádění profilování pro výběr relevantních obchodních sdělení.

Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Doba zpracování je doba trvání marketingové akce, tedy neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast na akci včetně soutěže.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. Zájemce/soutěžící bere na vědomí, že za účelem plnění shora uvedených účelů bude docházet k segmentaci (profilování), například, nikoliv výlučně s ohledem na věk, předchozí aktivity zájemce/soutěžícího u zadavatele, zjištěné preference a další obdobné informace zjištěné o zájemci/soutěžícím při účasti na této soutěži.
Údaje poskytnuté zájemcem/soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Přístup k osobním údajům budou mít společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Zájemce/soutěžící může souhlas kdykoliv odvolat na kontaktu info@sklizeno.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@sklizeno.cz. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může zájemce/soutěžící podat stížnost.

Zájemce bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména zájemce bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, zájemce/soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Zájemce/soutěžící má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce/soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce/soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

5. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na https://www.sklizeno.cz/o-nas/velka-vanocni-soutez-2020/

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry.

Zadavatel, resp. organizátor soutěže po dohodě se zadavatelem je jako jediný oprávněn konečným způsobem rozhodnout o pořadí účastníků soutěže stejně jako o výhrách v soutěži. V případě pochybností o splnění pravidel této soutěže nese důkazní povinnost soutěžící. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba, která prokáže, že je vlastníkem e-mailové adresy uvedené v příslušném soutěžním formuláři.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že zadavatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

Zadavatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

Organizátor soutěže ani zadavatel soutěže nejsou odpovědní za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

V Brně dne 2. 12. 2020

galerie

nenechte si uniknout žádnou další akci!

Buďte první, kdo se dozví o chystaných ochutnávkách
a speciálních akcích.