Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
MyFoodWholesales

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu s potravinami a nápoji, který provozuje společnost MY FOOD WHOLESALES s.r.o. IČO 08379114 se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha (dále jen „společnost MyFoodWholesales“), na internetové stránce www.sklizeno.cz (dále jen „Internetová stránka“), na které společnost MyFoodWholesales jako prodávající nabízí zboží, které zákazník může prostřednictvím internetové stránky objednat a koupit (dále jen „Internetový obchod“).
  2. Předmětem prodeje v Internetovém obchodě je potravinářské zboží vysoké kvality od různých výrobců (dále jen „Zboží“). Zboží je děleno na tyto kategorie:
   • suché potraviny;
   • hotová jídla;
   • nepotravinářské zboží (především gastronomické potřeby);
   • vína a jiný alkohol;
   • nápoje
   Každá položka Zboží má svoji specifikaci (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost apod.), které jsou uvedeny na obalu výrobku.
  3. Zboží, včetně cen zobrazené na Internetové stránce uživateli se vztahuje ke skladu, prodejně či jiné provozovně společnosti MyFoodWholesales uvedené na Internetové stránce a označenému jako výdejní místo příslušné dle adresy pro doručení uvedené v Objednávce (dále jen „Výdejní místo“).
  4. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od společnosti MyFoodWholesales, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
  6. Znění těchto VOP je společnost MyFoodWholesales oprávněna kdykoliv bez dalšího jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. KUPNÍ SMLOUVA
  1. K prodeji Zboží nabízeného společností MyFoodWholesales v Internetovém obchodě dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi společností MyFoodWholesales, jako prodávajícím a zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP, jako kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).
  2. Kupujícím zboží v Internetovém obchodě na základě Kupní smlouvy může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let a plně svéprávná, která vysloví souhlas s těmito VOP (dále jen „Zákazník“).
  3. Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného v Internetovém obchodě.
  4. Kupní smlouva mezi společností MyFoodWholesales a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníka společností MyFoodWholesales.
  5. Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka jako kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušnou věc v souladu s těmito VOP.
 3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
  1. Objednávku zboží v internetovém obchodě lze provést pouze na adresu do České republiky a prostřednictvím k tomu určeného interaktivního objednávkového formuláře umístěného na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“). Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny za Zboží a řádné a úplné vyplnění všech povinných údajů.
  2. U služby E-shop, po odeslání řádně a úplně vyplněné Objednávky obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce systémem Internetového obchodu automaticky generovanou e-mailovou zprávu. Tato zpráva představuje potvrzení Objednávky ze strany společnosti MyFoodWholesales, spolu s její rekapitulací. Pro vyloučení veškerých pochybností se konstatuje, že teprve okamžikem doručení potvrzení Objednávky společností MyFoodWholesales je uzavřena Kupní smlouva.
  3. U služby Catering, po odeslání řádně a úplně vyplněné Objednávky obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce systémem Internetového obchodu automaticky generovanou e-mailovou zprávu obsahující potvrzení společnosti MyFoodWholesales o přijetí Objednávky, přičemž tato zpráva nepředstavuje potvrzení Objednávky ze strany společnosti MyFoodWholesales. Následně obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce potvrzení Objednávky společností MyFoodWholesales, spolu s její rekapitulací. Pro vyloučení veškerých pochybností se konstatuje, že teprve okamžikem doručení potvrzení Objednávky společností MyFoodWholesales spolu s její rekapitulací dle předchozí věty je uzavřena Kupní smlouva.
  4. Každá odeslaná Objednávka je považována za závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Před odesláním Objednávky bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
  5. Zákazník může svoji objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného zboží. V takovém případě má společnost MyFoodWholesales nárok na náhradu všech výdajů, včetně škody, které ji v souvislosti s takovým zrušením Objednávky vznikly.
  6. Společnost MyFoodWholesales si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Objednávku nebo její část zejména v případě, že se objednané zboží během vyřizování Objednávky přestane vyrábět nebo dodávat do České republiky nebo pokud bude prodej takového zboží na území České republiky zakázán, případně se výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání. O zrušení objednávky nebo její části bude Zákazník informován.
  7. Pokud již Zákazník před zrušením Objednávky uhradil kupní cenu Zboží nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem dle odst. 3.4 tohoto článku VOP, je společnost MyFoodWholesales oprávněna jednostranně započíst veškeré své případné pohledávky za Zákazníkem oproti pohledávce zákazníka na vrácení kupní ceny Zboží nebo její části.
  8. Zákazník je oprávněn svoji Objednávku změnit nejpozději do 17:00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém bude Zboží odesláno z Expedičního místa (sklad společnosti MyFoodWholesales, s. r. o.) Zákazníkovi, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na internetové stránce obchodu.
 4. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA, BEZPEČNOST, OSOBY VYLOUČENÉ Z UŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU
  1. Při registraci Zákazníka na Internetové stránce je Zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně společnosti MyFoodWholesales. Ke zrušení registrace je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval zákaznickou linku.
  2. Společnost MyFoodWholesales je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace Zákazníka nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.
  3. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost MyFoodWholesales informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě.
  4. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Internetového obchodu, je společnost MyFoodWholesales oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla.
  5. Společnost MyFoodWholesales neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
 5. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. Vlastníkem a provozovatelem Internetové stránky je společnost MyFoodMarket, s.r.o., se sídlem Březina 103, PSČ 666 01, IČO: 292 82 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70790 (dále jen „společnost MyFoodMarket“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Internetové stránce. Společnosti MyFoodMarket svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetové stránky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k databázím Internetového obchodu na Internetové stránce.
  2. Každý, kdo navštíví Internetovou stránku je uživatelem této Internetové stránky (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti MyFoodMarket ani práva ostatních Uživatelů.
  3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
   • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Internetové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit její obsah;
   • zasahovat jiným Uživatelům do užívání Internetové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití Internetové stránky bránit;
   • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti MyFoodMarket do obsahu či technické podstaty Internetové stránky;
   • zasahovat do bezpečnosti Internetové stránky;
   • využívat Internetovou stránku pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tuto Internetovou stránku viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
   • zasílat na Internetovou stránku zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
   • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
 6. ZNEUŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU
  1. Zneužití Internetového obchodu je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:
   • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, barvy pleti, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
   • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či společnosti MyFoodWholesales;
   • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
   • narušování možnosti užití Internetové stránky jinému Zákazníkovi;
   • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
   • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s Internetovou stránkou;
   • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
   • Společnost MyFoodWholesales je oprávněna závadný obsah z Internetové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Internetového obchodu způsobil společnosti MyFoodWholesales škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti MyFoodWholesales nebo škoda, kterou vůči společnosti MyFoodWholesales uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Internetového obchodu Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Internetového obchodu vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti MyFoodWholesales za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Internetového obchodu Uživatelem.
 7. DOSTUPNOST A ODPOVĚDNOST
  1. Společnost MyFoodWholesales vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění fungování Internetového obchodu. Přesto, s ohledem na technické aspekty provozu a fungování Internetového obchodu/Internetové stránky, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Internetového obchodu/Internetové stránky a jeho bezporuchovosti.
  2. Společnost MyFoodWholesales si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k Internetovému obchodu/Internetové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
  3. Společnost MyFoodWholesales usiluje o co nejširší dostupnost služeb Internetového obchodu a jejich postupné rozšiřování do dalších regionů a měst v ČR. Informaci o dostupnosti služeb Internetového obchodu Zákazník získá v procesu zadávání Objednávky.
  4. Přestože společnost MyFoodWholesales vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu Internetové stránky, není možné Uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost MyFoodWholesales neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití Internetové stránky/Internetového obchodu mohou objevit. Pokud se společnost MyFoodWholesales dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu, pokud možno v co nejkratší době.
  5. Společnost MyFoodWholesales nenese odpovědnost zejména za:
   • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetové stránky, odkazy na stránky třetích osob umístněné na Internetové stránce, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetové stránky;
   • obsah umístěný na Internetovou stránku bez jejího souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost MyFoodWholesales není technicky možné a ekonomicky únosné jeho umístění a užívání zabránit;
   • nekompatibilitu Internetové stránky s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
   • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s Internetovou stránkou.
  6. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti MyFoodWholesales za vady produktů, které prostřednictvím Internetového obchodu Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
 8. XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Za účelem realizace Kupní smlouvy bude společnost MyFoodWholesales zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Podmínkách ochrany osobních údajů.
 9. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“) a příslušnou částku daně z přidané hodnoty odpovídající Kupní ceně v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Ke stanovení Kupní ceny jsou rozhodující částky uvedené jako ceny u příslušného zboží na Internetové stránce k okamžiku odeslání Objednávky.
  3. Kupní cenu je možné uhradit vícero způsoby, podle toho, jestli se jedná o objednávku cateringu, anebo maloobchodní objednávku v e-shopu. Způsob platby je povinný Zákazník zvolit podle nastavených parametrů v konkrétní Objednávce:
   Služba Catering:
   • Platba fakturou – faktura je vystavena do 14 dní od doručení objednávky, přičemž je Zákazníkovi zaslaná na zadanou emailovou adresu. Zákazník je povinen tuto fakturu zaplatit do 14 dní od jejího vystavení převodem na bankovní účet společnosti MyFoodWholesales č. 2108844917/2700, vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;
   • Online platba kartou – platební, debetní a kreditní kartou VISA nebo MasterCard.

   Služba E-shop:
   • Platba na dobírku (neplatí pro Výdejní místo) – v hotovosti nebo kartou při převzetí (osobním odběru) od smluvního přepravce;
   • Online platba kartou – platební, debetní a kreditní kartou VISA nebo MasterCard.
  4. Společně s Kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti MyFoodWholesales také veškeré náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníků uvedeného k okamžiku odeslání Objednávky na Internetové stránce.
  5. V případě platby v hotovosti nebo kartou na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření Kupní smlouvy a expedice Zboží dle příslušné Objednávky nebude společností MyFoodWholesales zahájena do okamžiku zaplacení celé částky Kupní ceny za Zboží, tj. společnost MyFoodWholesales je oprávněna požadovat zálohu na Kupní cenu ve výši 100 % Kupní ceny Zboží. V případě neuhrazení Kupní ceny řádně a včas dle těchto VOP, kupní smlouva bez dalšího zaniká, čímž není dotčeno právo společnosti MyFoodWholesales na náhradu způsobené škody včetně veškerých nákladů spojených s jejím uplatněním.
  6. V případě bezhotovostní platby (na fakturu) převodem na účet u služby Catering je Zákazník povinen uhradit Kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby, což je číslo Vystavené faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky Kupní ceny na uvedený bankovní účet společnosti MyFoodWholesales.
 10. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost MyFoodWholesales dostupnost zboží negarantuje.
  2. Veškerá vyobrazení zboží na Internetové stránce jsou pouze orientační a rozhodující je vždy popis zboží uvedený u příslušné položky Internetového obchodu na Internetové stránce. Společnost MyFoodWholesales nenese žádnou odpovědnost za nesoulad zboží s jeho vyobrazením na Internetové stránce.
  3. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost MyFoodWholesales oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem a/nebo pro určité časové období. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti MyFoodWholesales v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti MyFoodWholesales, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitního objemu Zboží dle příslušné Objednávky, či o omezení tohoto objemu ze strany společnosti MyFoodWholesales bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.
  4. Veškeré zboží je dodáváno v obalech způsobilých pro přepravu příslušného druhu potravin či nápojů.
 11. DORUČENÍ ZBOŽÍ
  1. Zákazník je při Objednávce zboží povinen závazně zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) zboží a řádně a úplně uvést svoji adresu pro doručení, která slouží jako fakturační adresa.
  2. Zboží zakoupené prostřednictvím Internetového obchodu může být doručeno pouze jedním z následujících způsobů:
   • prostřednictvím vlastní zásilkové služby společnosti MyFoodWholesales,
   • prostřednictvím zásilkové/balíkové služby externí zásilkové společnosti nebo
   • osobním odběrem ve Výdejním místě.
  3. V případě doručování způsobem dle odst. 11.2 písm. a) nebo b) tohoto článku shora bude zboží doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu do budovy, či na nejbližší veřejně přístupné místo u budovy (např. brána oplocení pozemku přiléhajícího k budově), jejíž adresa byla uvedena v Objednávce jako místo doručení.
  4. Společnost MyFoodWholesales usiluje o doručení Zboží v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení Zboží včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost MyFoodWholesales bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.
  5. Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba plně svéprávná a starší 18 let, která řidiči/doručovateli zásilkové společnosti či společnosti MyFoodWholesales (dále jen „Doručovatel“) sdělí číslo Objednávky, zaplatí na dobírku celou částku Kupní ceny Zboží či prokáže předchozí zaplacení celé částky Kupní ceny Zboží jiným způsobem. V případě, že Doručovatel má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, Doručovatel Zboží nepředá.
  6. V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, Doručovatel oznámí uskutečněný pokus o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je Zákazník povinen kontaktovat zásilkovou společnost či společnost MyFoodWholesales.
  7. Zboží ve Výdejním místě je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let, která pracovníkovi výdeje sdělí číslo Objednávky. Bez předložení čísla Objednávky a zaplacení celé částky Kupní ceny Zboží není možné Zboží Zákazníkovi vydat.
 12. KVALITA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ
  1. Společnost MyFoodWholesales ručí za kvalitu dodaného Zboží do data spotřeby uvedeného na příslušném výrobku či jeho obalu nebo pro příslušný výrobek na Internetových stránkách.
  2. Zákazník je povinen se řídit pokyny pro nakládání se Zbožím uvedenými na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce.
  3. Podmínkou odpovědnosti společnosti MyFoodWholesales za případné vady Zboží je dodržení (i) těchto VOP, (ii) platných právních předpisů, (iii) pokynů pro nakládání se Zbožím uvedených na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce a (iv) přiměřených skladovacích a užitných podmínek pro potravinářské produkty (Zboží) u Zákazníka. Společnost MyFoodWholesales neodpovídá za vady na kvalitě Zboží způsobené porušením povinností Zákazníka dle těchto VOP, zejména jeho nesprávným skladováním či zacházením s ním.
  4. Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho doručení. V případě mechanického poškození obalu dodávky Zboží sepíše za přítomnosti Doručovatele záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost touto osobou potvrdit.
  5. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, ale i případné zjevné vady zboží, je Zákazník povinen reklamovat u společnosti MyFoodWholesales nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí Zboží Zákazníkem a u Zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od převzetí takového Zboží Zákazníkem.
  6. Pokud se vady Zboží vyskytnou v záruční době, je Zákazník povinen tyto písemně reklamovat u společnosti MyFoodWholesales neprodleně po jejich zjištění.
 13. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený shora v odst. 13.1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením čl. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho převzetí Zboží vrátit, a to bez udání důvodů. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být společnosti MyFoodWholesales odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zákazník na své náklady vrací Zboží v jakékoliv provozovně společnosti MyFoodWholesales nebo v jakémkoliv Výdejním místě, kde mu bude Kupní cena vraceného Zboží vyplacena v hotovosti na pokladně nebo zasláním zboží na adresu Expedičního místa: Sklad – MyFoodWholesales, s. r. o., Masná 9 (areál mrazíren Rovner), 602 00 Brno a částka bude zákazníkovi vrácena bezhotovostně na jeho bankovní účet. Zboží musí být vráceno do 3 (tří) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, společnost MyFoodWholesales není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí.
  3. Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení Zboží podle tohoto článku je z hlediska vrácení Kupní ceny zboží Zákazníkovi rozhodná Kupní cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku úhrady Kupní ceny vraceného Zboží.
  4. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady Zboží (reklamace vadného zboží).
  5. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je společnost MyFoodWholesales oprávněna kdykoli od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost MyFoodWholesales kupní cenu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem.
  6. Je-li společně se Zbožím Zákazníkovi poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi společností MyFoodWholesales a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím společnosti MyFoodWholesales vrátit i poskytnutý dárek.
 14. SLUŽBA JÍDLO AŽ NA VÁŠ STŮL
  1. Společnost MyFoodWholesales nabízí Zákazníkům prostřednictvím své Internetové stránky www.sklizeno.cz/roznos (dále jen „Internetová stránka služby“) službu roznosu hotových jídel a dalšího Zboží do společností MyFoodWholesales specifikovaných míst (dále jen „Služba“). Podstatou této služby je roznos čerstvých hotových jídel určených k okamžité spotřebě a dalšího Zboží dle denní nabídky společnosti MyFoodWholesales uvedené na Internetových stránkách služby do společností MyFoodWholesales specifikovaného místa. Služba je poskytována pouze z provozoven společnosti MyFoodWholesales a do míst uvedených k příslušnému okamžiku na Internetových stránkách služby.
  2. Službu mohou využívat jak Zákazníci registrovaní v souladu s čl. IV. těchto VOP, tak i neregistrovaní Zákazníci.
  3. Není-li uvedeno v tomto článku VOP jinak, vztahují se na Službu bez dalšího veškerá ustanovení těchto VOP.
  4. Kupní cena za Zboží objednané v rámci Služby je splatná při předání Zboží a může být hrazena výlučně v hotovosti nebo papírovými stravenkami Doručovateli.
  5. Ke Kupní ceně Zboží objednaného prostřednictvím Služby bude společností MyFoodWholesales připočtena cena za dodání Zboží na místo určené v Objednávce, ve výši uvedené k okamžiku potvrzení Objednávky na Internetových stránkách služby.
  6. V případě, že bude Zákazníkovi na základě Objednávky prostřednictvím Služby dodáváno hotové čerstvě připravené jídlo, je Zákazník oprávněn a povinen případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného Zboží, správnosti vystavené faktury, ale i případné zjevné vady Zboží, reklamovat u společnosti MyFoodWholesales nejpozději v okamžiku převzetí Zboží Zákazníkem.
 15. SLEVOVÉ KAMPANĚ
  1. Společnost MyFoodWholesales nabízí Zákazníkům speciální slevové nabídky nebo slevové kódy, na základě kterých, je možné uplatnit slevu na nákup Zboží.
  2. Podmínky poskytnutí slevy (výše slevy, výše minimální objednávky a doba platnosti) způsoby zmíněnými v předešlé větě je jsou zcela v dispozici společnosti MyFoodWholesales. Přesné podmínky pro konkrétní speciální nabídku je možné najít na internetové stránce společnosti, nebo na konkrétním propagačním materiálu, případně je Zákazník o podmínkách uplatnění slevy informován pracovníky zákaznického servisu.
  3. Pokud není stanoveno jinak, slevové nabídky a slevové kódy nelze vzájemně kombinovat, tzn. k jedné objednávce je možné použít pouze jeden druh slevy.
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  2. VOP se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.
  3. V případě rozporu české a anglické verze obsahu VOP nebo Internetové stránky je rozhodující česká verze.
  4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
  5. Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP či v souvislosti s nimi.
  6. Jestliže společnost MyFoodWholesales v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě takový postup nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti MyFoodWholesales toto plnění vymáhat. Jestliže společnost MyFoodWholesales promine porušení některého ustanovení VOP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení VOP.
  7. Společnost MyFoodWholesales neodpovídá za porušení těchto VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Společnost MyFoodWholesales je oprávněna kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.
  8. Společnost MyFoodWholesales není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  9. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Společnost MyFoodWholesales je oprávněna prodej Zboží v Internetovém obchodě či poskytování Služby kdykoli ukončit.
  10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2019.

Zpět na začátek