logo

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

 

  • Člen Věrnostního programu SKLIZENO vyplněním a odevzdáním registračního formuláře na některé ze členských prodejen či jeho odesláním online souhlasí se zařazením jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, případně titul, město, ulice a PSČ bydliště, data narození, emailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Údaje“) do databáze provozovatele, který má postavení správce osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) s tím, že k Údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
  • Člen Věrnostního programu SKLIZENO současně bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho Údaje prostřednictvím jím vybraného zpracovatele. Provozovatel zpracovává Údaje za účelem vedení účtu člena Věrnostního  programu SKLIZENO pro čerpání výhod v rámci Věrnostního programu SKLIZENO a dále nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích (produktech) a jiných aktivitách provozovatele (marketingové účely), jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., neodmítl-li člen Věrnostního programu SKLIZENO možnost zasílání obchodních sdělení označením příslušné kolonky v registračním formuláři.
  • Souhlas člena Věrnostního programu SKLIZENO se zpracováním Údajů je poskytován na dobu trvání členství člena ve Věrnostním programu SKLIZENO.
  • Poskytnutí Údajů členem Věrnostního programu SKLIZENO je dobrovolné. Provozovatel ujišťuje člena Věrnostního programu SKLIZENO, že veškeré Údaje, které provozovateli poskytne, jsou určeny výhradně pro potřeby provozovatele.
  • Člen Věrnostního programu SKLIZENO bere na vědomí, že má práva dle čl. 12 – 23 GDPR, tj. zejména právo na přístup k Údajům a právo na opravu Údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se člen Věrnostního programu SKLIZENO, že provozovatel nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho Údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat provozovatele nebo jím pověřeného zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Údajů. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může člen Věrnostního programu SKLIZENO obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Člen Věrnostního programu SKLIZENO výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jméno a příjmení člena Věrnostního programu SKLIZENO na internetové stránce provozovatele www.sklizeno.cz v souvislosti s dosažením vynikajících úspěchů při akcích pořádaných provozovatelem v rámci Věrnostního programu SKLIZENO.